دوازده سال بردگی ...

بردگی ها کرده ای و دلت قرص باد ...

زنده باد توی استیو مک کویین

/ 1 نظر / 22 بازدید
ستار

به جان بهرام فیلم دوازده سال بردگیشو دیشب دان کردم، گرسنگیش که محشر بود. می دونی بهرام، ما همه با وجود تمام آزادی هایی که داریم برده ایم. برده خیلی چیزا....