پری چهارشنبه هام

شعر و سینما

آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
تیر 90
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
3 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
2 پست